De Bewindroos

AVG Beleid Stichting DE BEWINDROOS® 

Stichting DE BEWINDROOS® is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk die begeleidingstrajecten aanbiedt voor beginnende (assistent) bewindvoerders en expertise inbrengt bij organisaties die zich bezighouden met bewindvoering of schuldhulpverlening. 

 Bij onze werkzaamheden verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Bij de uitvoering van ons werk werken wij samen met andere bedrijven en organisaties. Denk hierbij aan de belastingdienst, salarisadministratiebureau, ICT bedrijven e.d. 

 Als wij in het kader van een begeleidingstraject persoonsgegevens verstrekken moet dit altijd in het belang zijn van een goede dienstverlening aan de opdrachtgever of de deelnemer. 

 Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat wij: 

 • duidelijk aangeven voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij persoonsgegevens uitvragen en via dit AVG beleid; 
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • als dat nodig mocht zijn, eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming specifiek is vereist; 
 • gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn; 
 • wanneer wij gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt; 
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken; 
 • het recht respecteren om persoonsgegevens op verzoek ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen, tenzij dit strijdig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. 

 De volgende gegevens bewaren en verwerken wij. 

 Medewerker van stichting DE BEWINDROOS® 

 1. Naam 
 2. Adres 
 3. Postcode en woonplaats 
 4. BSN (i.v.m. loonheffingsafdracht) 
 5. Geboortedatum 
 6. Gehuwd/ongehuwd 
 7. Bankrekeningnummer 
 8. CV 
 9. Diploma’s indien relevant voor de functie 

 

Deelnemer begeleidingstraject 

 1. Naam 
 2. Geboortedatum (i.v.m. afgifte certificaat van deelname) 
 3. Naam werkgever 
 4. Adres Werkgever 
 5. Postcode en woonplaats werkgever 
 6. E-mailadres 
 7. telefoonnummer 

 

Opdrachtgever (begeleidingstraject) 

 1. Naam 
 2. Contactpersoon 
 3. Adres 
 4. Postcode en Woonplaats 
 5. E-mailadres 
 6. telefoonnummer 

 

Beveiligen en bewaren 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard-bewaartermijn voor: 

 1. Fiscale gegevens (facturatie, boekhouding en salarisadministratie): 7 jaar. 
 2. Gegevens van de deelnemer die het hele traject afrond: tot maximaal 1 jaar na afronding. Tenzij de deelnemer na afronding uitdrukkelijk verzoekt om zijn gegevens niet te bewaren. 
 3. Gegevens van de deelnemer die tussentijds uitstroomt: tot maximaal een half jaar na uitstroom. Tenzij de deelnemer na uitstroom uitdrukkelijk verzoekt om zijn gegevens niet te bewaren. 
 4. Gegevens van de opdrachtgever: In het relatiebestand en overeenkomstig de bewaartermijn van de fiscale gegevens.