Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van DE BEWINDROOS®

Voor online en fysieke praktijkscholing

Artikel 1 

Algemeen 

1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de online praktijkscholing van DE BEWINDROOS® waarbij DE BEWINDROOS® optreedt als opdrachtnemer.

1.2

De partij die zich individueel inschrijft voor de online praktijkscholing, wordt in het navolgende opdrachtgever genoemd.

1.3

In het geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid of anderszins ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.

1.4

De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever worden door DE BEWINDROOS® uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5

Een overeenkomst tussen DE BEWINDROOS® en opdrachtgever komt stilzwijgend tot stand nadat opdrachtgever de factuur voor de online praktijkscholing heeft voldaan.

1.6

DE BEWINDROOS® zal zich naar beste kunnen inspannen de online praktijkscholing met zorg uit te voeren.

Artikel 2 

Overeenkomst

2.1

Op alle aanbiedingen met betrekking tot online praktijkscholing van DE BEWINDROOS® zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2

Opdrachtgever ontvang na inschrijving voor de online praktijkscholing een bevestiging en de factuur. Na betaling van de factuur wordt deze automatisch overeenkomst en ontvangt opdrachtgever de gegevens om deel te kunnen nemen aan de online praktijkscholing.

Artikel 3 

Ontbinding 

3.1

Bij annulering binnen 24 uur voordat de online praktijkscholing zal plaatsvinden, vindt geen restitutie plaats. Wel bestaat de mogelijkheid eenmalig opnieuw in te schrijven voor de betreffende online praktijkscholing.

3.2

Indien onverhoopt door DE BEWINDROOS® moet worden geannuleerd, wordt opdrachtgever in de gelegenheid gesteld op een andere datum deel te nemen aan de online praktijkscholing.

3.3.1

Indien deelname op een andere datum niet mogelijk is, worden de kosten gerestitueerd aan opdrachtgever.

Artikel 4 

Prijs en betaling 

4.1

Alle prijzen zijn exclusief heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2

Opdrachtgever verplicht zich tot betaling van de overeengekomen prijs voordat de online praktijkscholing plaatsvindt. DE BEWINDROOS® verstrekt een factuur hiervoor.

4.3

Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever uiterlijk 2 dagen voordat de online praktijkscholing plaatsvindt, de factuur betalen.

4.4

Bij eventueel meerwerk of andere bijkomende overeenkomsten, wordt een aparte begroting c.q. factuur opgesteld.

4.5

Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, kan niet worden deelgenomen aan de online praktijkscholing.

Artikel 5

Intellectuele Eigendomsrechten 

5.1

Intellectuele eigendomsrechten op alle ontwikkelde of ter beschikking gestelde programma’s, cursussen, trainingen, producten of andere materialen zoals bijvoorbeeld analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, berusten uitsluitend bij DE BEWINDROOS®.

Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem/haar bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.

Artikel 6

Aansprakelijkheid

6.1

DE BEWINDROOS® is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijf- of, milieuschade of zuivere vermogensschade.

6.2

DE BEWINDROOS® aanvaardt geen aansprakelijkheid indien zij niet of niet tijdig kan presteren als gevolg van overmacht.

6.3

Onder overmacht wordt mede begrepen oorlog, molest, oproer, redelijkerwijs niet voorzienbare en van buiten de macht van DE BEWINDROOS® komende verhinderende oorzaken, brand, handelsembargo’s, natuurrampen, of ieder ander voorval waar DE BEWINDROOS® geen controle over heeft en redelijkerwijs niet voor haar rekening dient te komen.

6.4

Behoudens het geval van grove schuld of opzet van DE BEWINDROOS® of diens leidinggevend personeel, zal opdrachtgever DE BEWINDROOS® vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook.

6.5

Elke aanspraak op vergoeding of herstel vervalt indien deze aanspraak niet binnen de termijn van 10 dagen na het kenbaar zijn van het gebrek dan wel binnen 10 dagen nadat het gebrek kenbaar had behoren te zijn aan opdrachtgever.

Artikel 7

Toepasselijk recht bij geschillen 

7.1

Op deze voorwaarden alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

7.2

Alle geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden, alsmede uit alle overeenkomsten, zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Gelderland (Nederland).